* Verplichte velden
Bel mij
nl
Voor al uw vragen, bel:+31 162 486 286

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ALBYCO NEDERLAND B.V.

Artikel 1: Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, verkoop en levering van artikelen en

diensten, die door Albyco Nederland B.V. op de markt worden gebracht (hierna te noemen "artikelen").

Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien en voor zover door partijen uitdrukkelijk

nader schriftelijk anders is overeengekomen. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de

tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk

zijn overeengekomen.

2. In deze voorwaarden wordt verstaan onder Albyco Nederland BV (hierna te noemen Albyco) tevens

“verkoper” dan wel “leverancier”. In deze voorwaarden wordt de “afnemer” dan wel “koper” van de

producten dan wel diensten van Albyco ook aangeduid als “wederpartij”.

3. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of

opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de

toepassing ervan.

 Artikel 2: Offertes, aanbiedingen en overeenkomsten

1. Alle offertes en noteringen zijn vrijblijvend. Overeenkomsten komen tot stand door aanvaarding van een

offerte van Albyco. Telefonische aanvaardingen en bestellingen worden eerst als overeenkomst

beschouwd na schriftelijke bevestiging van de wederpartij en eerst nadien ten uitvoer gebracht. Indien er

sprake is van een incidentele order, geldt ook dan dat wederpartij koper die order dient te bevestigen,

althans de bedoelde goederen/diensten in aantal en omvang dient te omschrijven. Mocht koper in bepaalde

omstandigheden direct ten uitvoerlegging van een opdracht gelet op de tijd en zonder concrete

opdrachtbevestiging verlangen en mocht Albyco akkoord gaan met een dergelijke tenuitvoerlegging en

levering dan draagt wederpartij het risico voor alle schade en ongerief ten gevolge van telefonisch

misverstand ontstaan.

2. Al onze aanbiedingen en genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

3. Indien de wederpartij nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 10%

van de orderprijs (incl. BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd ons recht op

volledige schadevergoeding inclusief gederfde winst.

 Artikel 3: Prijs/Betalingstermijn

1. Alle orders worden uitgevoerd tegen prijzen geldig op de dag van aflevering.

2. Prijswijzigingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving onmiddellijk ingaan.

3. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. De koper zal in verzuim van betaling zijn

door het enkel verstrijken van deze termijn; sommatie en/of ingebrekestelling is hiertoe niet vereist. Bij

betaling binnen 5 dagen na factuurdatum mag 2% betalingskorting op het factuurbedrag in mindering

worden gebracht.

4. Bij verzuim van tijdige betaling van de koopprijs of een deel daarvan, is de koper vanaf de vervaldatum tot

aan de dag van de algehele voldoening aan ons een onmiddellijke opeisbare rente verschuldigd van 2%

per maand over het openstaande saldo. Indien door ons ten gevolge van het niet nakomen van onze

betalingscondities tot incasso van het verschuldigde bedrag moet worden overgegaan, zijn zowel de

gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de koper. Deze kosten worden

gesteld op minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 175,--.

 Artikel 4: Levering / Eigendomsvoorbehoud

1. Aflevering van bestelde artikelen geschiedt voor onze rekening en risico aan het adres van de koper, indien

de koopprijs van de afgeleverde artikelen per aflevering tenminste € 50,00 exclusief BTW bedraagt. Indien

de koopprijs minder dan € 50,-- exclusief BTW bedraagt, worden verzendkosten en administratiekosten in

rekening gebracht. Verzending geschiedt op een door ons te bepalen wijze.

2. Wij behouden de eigendom van de door ons geleverde artikelen tot het tijdstip, waarop de koper alle

betalingsverplichtingen, met inbegrip van rente en kosten, uit welke hoofde ook jegens ons ontstaan, heeft

vervuld.

3. Indien afnemer een andere wijze van aflevering wenst en dat met Albyco is overeengekomen, dan

geschiedt de aflevering voor rekening en risico van de wederpartij.

 Artikel 5: Termijn van levering

Een door Albyco opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven

dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. Albyco doet onder meer zaken met

leveranciers in vergelegen landen, om welke redenen leveringstermijnen ook niet meer kunnen zijn dan

indicatief omdat het transport vaak over zee of land gaat en Albyco daarop geen invloed heeft. Albyco is ook

bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de afnemer haar in gebreke heeft gesteld.

Indien door de afnemer bestelde zaken uit de hiervoor bedoelde landen door Albyco op haar beurt moeten

worden besteld omdat zij in de magazijnen van Albyco B.V. niet voorradig zijn, dan zal Albyco afnemer dat

direct bij de bestelling melden. Indien afnemer dan de bestelling besluit te plaatsen, bestaat het risico dat

transport vanuit de vergelegen landen tot vertraging in de leveringstermijn kan leiden. Indien het om

dergelijke bestellingen gaat, dan is Albyco eerst in verzuim indien zij na een ingebrekestelling waarbij haar

een termijn tot levering moet worden gesteld van 6 weken te rekenen vanaf de dag dat Albyco de

ingebrekestelling heeft ontvangen, niet tot levering is overgegaan. Betreft de bestelling zaken die Albyco in

voorraad heeft, dan is zij eerst in gebreke indien zij alsdan niet aan een aan haar te stellen redelijke

leveringstermijn van minimaal twee weken vanaf ontvangst ingebrekestelling tot levering is overgegaan.

Afhankelijk van het in voorraad hebben van zaken dus kan de afnemer na twee respectievelijk zes weken,

de overeenkomst met Albyco (doen) ontbinden. Indien wederpartij bestelde goederen of zaken en diensten

niet afneemt om andere redenen dan dat die goederen, zaken of diensten niet conform het bestelde zijn,

ontslaat dat afnemer niet van de betalingsverplichtingen uit hoofde van de met Albyco gesloten

overeenkomst.

 Artikel 6: Overmacht

Stopzetting van de levering door de bedrijven, die ons van grondstoffen, halffabricaten en/of eindproducten

veroorzaakt door overmacht, waaronder begrepen oorlog, molest, binnenlandse woelingen, stakingen,

bedrijfsstoringen en andere onvoorziene gebeurtenissen, ontslaat ons van de verplichting tot levering,

zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn. Gedeeltelijke uitvoering van de order verplicht

ons niet tot uitvoering van de gehele order.

 Artikel 7: Reclamerecht

1. Eventuele klachten kunnen alleen dan in onderzoek worden genomen, indien zij binnen 14 dagen na

ontvangst der goederen schriftelijk en gemotiveerd, door de afnemer bij ons worden ingediend. Na deze

termijn is elke reclamerecht vervallen. Eveneens vervalt elk reclamerecht, indien de artikelen na de

aflevering ervan van aard en/of samenstelling zijn gewijzigd, geheel of gedeeltelijk verwerkt, beschadigd of

overgepakt.

2. Indien de afnemer met inachtneming van het bovenstaande heeft gereclameerd en de reclame door ons

terecht is bevonden, zijn wij te onzer keuze uitsluitend gehouden ofwel de artikelen voor onze rekening te

vervangen, ofwel de koopprijs daarvan aan de koper terug te betalen.

3. Retourzendingen kunnen door ons niet worden geaccepteerd.

 Artikel 9: Garantie

1. Albyco staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor

de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de

garantie niet verder gaat dan de in hierna volgende bepalingen vermeld. De door Albyco geleverde

producten voldoen aan de eisen en specificaties welke door de producent worden gesteld en in de branche

gebruikelijk zijn en Albyco kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden

verwacht. Albyco aanvaardt evenwel geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van

gevolgschade, die het gevolg is van haar handelen of nalaten in de ruimste zin van het woord, behoudens

voor zover die schade aan haar grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet is te wijten, dan wel indien uit

wettelijke bepalingen van dwingend recht anders voortvloeit. Dezelfde beperking geldt ten aanzien van

personeelsleden en/of derden die Albyco bij de uitoefening van de werkzaamheden/levering van goederen

en zaken betrekt. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid

van Albyco uit welke hoofde ook, beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken dan wel

de verleende diensten/uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Albyco nimmer gehouden tot het

vergoeden van een schade indien die mee bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade

wordt gedekt door een door Albyco gesloten verzekering. Indien zich in de bij de uitvoering van de

werkzaamheden of geleverde diensten, goederen en zaken gebruikte materialen, geïnstalleerde en/of in

de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het

moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht Albyco zich die materialen of zaken te harer

keuze kosteloos opnieuw te verwerken en/of te installeren dan wel te repareren of te vervangen. Albyco

staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan

nimmer worden gegarandeerd. Indien de door Albyco geleverde zaken door de fabrikant van een garantie

zijn voorzien, zal die garantie tussen partijen op gelijke wijze gelden.

2. De garantie is beperkt tot leveringen aan afnemers binnen de EU (tenzij anders overeengekomen) en is

tevens beperkt tot de fabrieksgarantie.

3. Op een uitgevoerde reparatie wordt drie maanden garantie verleend. Op geleverde zaken wordt zes

maanden garantie verleend tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Albyco tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden

aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de

schadevergoeding is komen vast te staan, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen anders bepalen.

5. De wederpartij verliest haar rechten jegens Albyco en is aansprakelijk voor alle schade waarbij zij Albyco

vrijwaart tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:

i) De schade is ontstaan doordat de wederpartij niet conform de door Albyco of door een door

Albyco ingeschakelde derde gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld

ii) De schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van Albyco of door haar

ingeschakelde derde(n) strijdig gebruik en/of opslag van de geleverde zaken

iii) De schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in de gegevens, materialen, informatiedragers

en dergelijke die door de wederpartij aan Albyco zijn verstrekt/voorgeschreven

iv) De schade is ontstaan door aanwijzingen van de wederpartij aan Albyco

v) De schade is ontstaan doordat de wederpartij zelf of een derde in opdracht van de wederpartij

werkzaamheden aan het geleverde heeft uitgevoerd, zonder daartoe voorafgaand schriftelijke

toestemming van Albyco te hebben gekregen.

 Artikel 10: Zet-, druk of andere proeven en afwijkingen

1. De afnemer is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek ontvangen zet-, druk- of andere proeven

zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of

goedgekeurd aan de leverancier terug te zenden.

2. Wij zijn niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de

koper goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.

3. Elke op verzoek van de koper vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening

gebracht tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

4. Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer

of minder bedragen dat de volgende percentages:

- oplage tot 20.000 eenheden: 10%

- oplage van 20.000 en meer: 5%

 Artikel 11:Algemeen

Voor zover één van de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of ten dele niet van

toepassing is om wat voor reden dan ook, dan wordt deze bepaling althans dat deel geacht te zijn

vervangen door een wel toepasselijke bepaling die wat betreft haar werking zoveel mogelijk overeenkomt

met voornoemde bepaling. De niet toepasselijkheid van één dan wel verschillende bepalingen van deze

algemene voorwaarden beïnvloedt de toepasselijkheid van de overige bepalingen niet.

 Artikel 12: Geschillen

Alle geschillen over transacties, waarvan deze verkoopvoorwaarden deel hebben uitgemaakt, dan wel over

de uitvoering of naleving van deze verkoopvoorwaarden, zullen worden onderworpen aan het Nederlands

recht en aan het oordeel van de daartoe bevoegde Nederlandse rechter tenzij rechtsregels dwingend de

bevoegdheid van een buitenlandse rechter voorschrijven.

x